Menu Close

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน และตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ดำเนินการคัดเลือกผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการของกรมที่ดิน ซึ่งประกาศขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้เมื่อวันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2563 ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการของสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งประกาศขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2563 ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการของกรมที่ดิน ซึ่งประกาศขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการของ กรมทางหลวง ซึ่งประกาศขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2563 ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน และตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการของกรมสรรพากร ซึ่งประกาศขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 (แก้ไขบัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ฯ ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2563) และวันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 ตามลำดับ มาขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือก ในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานและตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ ของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ นั้น

บัดนี้ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้แจ้งให้ผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการของกรมที่ดิน ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการของสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการของกรมที่ดิน ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการของกรมทางหลวง ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานและตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการของกรมสรรพากร มาสมัครเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง ฯ ของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  

จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานและตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ ดังเอกสารแนบนี้

https://www.pourhauslakewood.com