Menu Close

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนเรื่อง การผ่อนปรนการให้บริการชาวต่างชาติเป็นการชั่วคราว

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนเรื่อง การผ่อนปรนการให้บริการชาวต่างชาติเป็นการชั่วคราว
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนขอให้โรงเรียนยื่นเรื่องเพื่อขอหนังสือรับรองในการขอรับการตรวจลงตรา ประเภท NON-IMMIGRANT รหัส ED เพื่อเข้าเรียนในโรงเรียนนอกระบบ

**โดยผ่อนปรนให้ไม่ต้องพานักเรียนโรงเรียนนอกระบบมารายงานตัวต่อเจ้าหน้าที่หน่วยงานผู้อนุญาตชั่วคราว
**ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 31 กรกฏาคม 2563**

เอกสารแนบ 1
เอกสารแนบ2
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ โทร 02 282 8876
https://www.pourhauslakewood.com