Menu Close

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เรื่อง การกำหนดศูนย์สอบย่อยและสนามสอบสำหรับการประเมินความสามารถด้านการอ่าน (RT) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6และการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2563

ประกาศการกำหนดศูนย์สอบย่อยและสนามสอบ RT

ประกาศการกำหนดศูนย์สอบย่อยและสนามสอบ NT

https://www.pourhauslakewood.com