Menu Close

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพแกนนำ เรื่องการพัฒนางานด้านวิชาการในโรงเรียนเอกชน ระหว่างวันที่ 22 – 23 กุมภาพันธ์ 2564 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร

ผู้แทนสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด

คณะกรรมการ

https://www.pourhauslakewood.com