Menu Close

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม ปฏิบัติการเจ้าหน้าที่โรงเรียนเอกชนเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจในการใช้จ่ายเงินอุดหนุน

ตามที่มีโรงเรียนเอกชนที่รับเงินอุดหนุนสมัครเข้าร่วมประชุมปฏิบัติการฯ โรงเรียนละ 2 ราย พบว่า จำนวนผู้เข้าประชุมเกินกว่าจำนวนที่ สช. กำหนด ดังนั้น เพื่อให้เกิดประโยชน์กับโรงเรียนเอกชนใน 5 จังหวัด (นครพนม สกลนคร หนองคาย มุกดาหาร และบึงกาฬ) และต้องการให้ทุกโรงเรียนเข้าร่วมประชุมปฏิบัติการฯ จึงกำหนดหลักเกณฑ์ ดังนี้

1) โรงเรียนที่มีจำนวนนักเรียนไม่เกิน 500 ราย ให้เข้าร่วมประชุมจำนวน 1 ราย โดย สช. จะคัดเลือกรายชื่อลำดับที่ 1 เข้าร่วมประชุม หากประสงค์เปลี่ยนชื่อผู้เข้าร่วมประชุม แจ้งได้ที่กลุ่มอุดหนุนการศึกษา โทร 085 485 5859 ภายในวันที่ 4 ธันวาคม 2563 ในเวลาราชการ

2) โรงเรียนที่มีจำนวนนักเรียนตั้งแต่ 501 ราย ขึ้นไป ให้เข้าร่วมประชุมจำนวน 2 ราย หรือตามจำนวนที่โรงเรียนแจ้ง

3) หากผู้เข้าร่วมประชุมท่านใดประสงค์พักค้างเดี่ยว จะมีค่าใช้จ่ายที่ผู้เข้าพักต้องชำระกับทางโรงแรม ทั้งนี้ให้แจ้งความประสงค์ให้ทางผู้จัดทราบ (นางสาวสิรินันท์ สันป่าแก้ว และนางสาวธมลวรรณ เหมาะเจริญ) เนื่องจากห้องพักมีจำนวนจำกัด โทร 085 485 5859 ภายในวันที่ 4 และ 7 ธันวาคม 2563 ในเวลาราชการ

*หมายเหตุ ผู้ที่เข้าร่วมประชุม ต้องมีรายชื่อที่ สช. ประกาศ เท่านั้น

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมฯ

https://www.pourhauslakewood.com