Menu Close

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม ปฏิบัติการเจ้าหน้าที่โรงเรียนเอกชนเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจในการใช้จ่ายเงินอุดหนุน

เนื่องจากมีเจ้าหน้าที่โรงเรียนเอกชนที่รับเงินอุดหนุนฯ สมัครเข้าร่วมประชุมปฏิบัติการฯ เกินกว่าจำนวนที่กำหนด สช. พิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้เกิดประโยชน์กับโรงเรียนเอกชนใน 6 จังหวัด (สิงห์บุรี ลพบุรี สระบุรี พระนครศรีอยุธยา ชัยนาท และอ่างทอง) และต้องการให้ทุกโรงเรียนเข้าร่วมประชุมปฏิบัติการฯ จึงกำหนดหลักเกณฑ์ ดังนี้

1) โรงเรียนที่มีจำนวนนักเรียนไม่เกิน 500 คน  ให้เข้าร่วมประชุมจำนวน  1 คนโดย สช. จะคัดเลือกรายชื่อลำดับที่ 1 หากประสงค์เปลี่ยนชื่อผู้เข้าร่วมประชุมให้แจ้งได้ที่กลุ่มอุดหนุนการศึกษา โทร 02 – 2823183 หรือ 02 – 2821000 ต่อ 230 ภายในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 ในเวลาราชการเท่านั้น

2) โรงเรียนที่มีจำนวนนักเรียนตั้งแต่ 501 ขึ้นไป ให้เข้าร่วมประชุมจำนวน 2 คน หรือตามจำนวนที่โรงเรียนแจ้ง

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมฯ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

https://www.pourhauslakewood.com