Menu Close

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การส่งเสริมการใช้หลักสูตรวิชาภาษาไทย วัฒนธรรมไทย และประวัติศาสตร์ไทย รุ่นที่ 2” ระหว่างวันที่ 16-17 กันยายน 2565

ประกาศรายชื่ออบรมหลักสูตรวิชาภาษาไทย รุ่นที่ 2ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่

ขอให้ผู้เข้ารับการอบรม นำผลตรวจ ATK ที่ไม่เกิน 24 ชั่วโมง ไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่ในวันแรกของการอบรมด้วย

https://www.pourhauslakewood.com