Menu Close

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมโครงการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา (STEM Education) ในรูปแบบออนไลน์ รุ่นที่ 5 (ภาคใต้) อบรมระหว่างวันที่ 2-9 พฤศจิกายน 2563

แจ้งประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมโครงการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา (STEM Education) ในรูปแบบออนไลน์ รุ่นที่ 5 (ภาคใต้) อบรมระหว่างวันที่ 2-9 พฤศจิกายน 2563

ตรวจสอบรายชื่อ

https://www.pourhauslakewood.com