Menu Close

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ”การส่งเสริมการใช้หลักสูตรวิชาภาษาไทย วัฒนธรรมไทยและประวัติศาสตร์ไทย ” รุ่นที่ 1

ดาวน์โหลดรายชื่อที่นี่

!!! ขอให้ผู้เข้ารับการอบรม นำผลตรวจ ATK ที่ไม่เกิน 24 ชั่วโมงไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่ในวันแรกของการอบรมด้วย

https://www.pourhauslakewood.com