Menu Close

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาเช่ารถโดยสาร (ตู้) ขนาด12 ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน 2 คัน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกวดราคาเช่ารถโดยสาร (ตู้) ขนาด12 ที่นั่ง (ดีเซล) (ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี) จำนวน 2 คัน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2568 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2

https://www.pourhauslakewood.com