Menu Close

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบงานทะเบียนสำหรับโรงเรียนเอกชน ให้รองรับการใช้งานภาษาอังกฤษ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบงานทะเบียนสำหรับโรงเรียนเอกชน ให้รองรับการใช้งานภาษาอังกฤษ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

https://www.pourhauslakewood.com