Menu Close

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร เรื่องการจัดสรรโอกาศเข้าศึกษาต่อระหว่างสถาบันศึกษาที่อยู่ในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ ปีการศึกษา 2565 และบัญชีรายชื่อสถานศึกษาที่จัดการศึกษาภาคบังคับระดับมัธยมศึกษาตอนต้นแสดงเขตตพื้นที่บริการสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ประจำปี 2565
สามารถอ่านรายละเอียดได้ที่ http://www.bkkedu.in.th/

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมที่ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา โทร 0 2354 4966 ต่อ 205,207 (อลงกรณ์)

https://www.pourhauslakewood.com