Menu Close

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวปฏิบัติในการกำหนดมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนในระบบ ประเภทนานาชาติ

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวปฏิบัติในการกำหนดมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนในระบบ ประเภทนานาชาติ

ทั้งนี เพื่อเป็นหลักในการส่งเสริม กำกับดูแล ตรวจสอบ ประเมินผล และการประกันคุณภาพการศึกษา อันจะนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนในระบบ ประเภทนานาชาติต่อไป

รายละเอียดเพิ่มเติม

https://www.pourhauslakewood.com