Menu Close

ประกันคุณภาพภายใน (โรงเรียนในระบบ)

การใช้รูปแบบรายงาน (SAR)

ดาวน์โหลดรูปแบบ (SAR) ปีการศึกษา 2562 ตรงนี้คะ มีการปรับแก้ไข 30 มีนาคม 2563

สำหรับโรงเรียนที่ยังไม่ส่ง SAR 2561 ให้ใช้รูปแบบด้านล่างนี้คะ

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ดาวโหลดไฟล์.doc
ดาวโหลดไฟล์.pdf

.

ดาวน์โหลดเอกสารการอบรมโรงเรียนเอกชนต้นแบบการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสี่ ในรอบส่วนภูมิภาค 2 รุ่น ระหว่างวันที่ 3-4, 9-10 กรกฎาคม 2562 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพมหานคร ได้ดังนี้

การอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจในการประเมินมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา ในเขตกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โรงเรียนสามารถดาวน์โหลดเอกสารการจัดอบรมฯ ได้ตามหัวขัอด้านล่างนี้

– การประกันคุณภาพการศึกษาแนวใหม่การศึกษาเอกชน โดย ผชช.ประยูร  หรั่งทรัพย์
– ความสำคัญและความจำเป็นของการประกันคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนเอกชน โดย อ.ไพเราะ
– มาตรฐานการศึกษา คำอธิบาย และระดับคุณภาพ โดย อ.สยาม
– การกำหนดมาตรฐานการศึกษา ( ตอนที่ 1 ) โดย อ.ไพเราะ
– แนวทางการจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ( ตอนที่ 2 ) โดย อ.ไพเราะการดำเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ( ตอนที่ 3 ) โดย อ.สุเชษฐ และ อ.สยาม
– การประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ( ตอนที่ 4 – 5 ) โดย ผศ.ดร.วรรณภร  ศิริพละ
– การจัดทำรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  ( ตอนที่ 6 ) (SAR) โดย อ.สยาม
– การพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง  ( ตอนที่ 7 ) โดย อ.ไพเราะ
– การพัฒนานวัตกรรม  โดย อ.อภิวันทน์  พินทอง
– แบบรายงานการปฏิบัติที่เป็นเลิศ

1. ประกาศ สช. เรื่อง แนวปฏิบัติการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน คลิกที่นี่
2. กฏกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 คลิกที่นี่
3. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการศึกษา  คลิกที่นี่
https://www.pourhauslakewood.com