Menu Close

ประกันคุณภาพภายใน (โรงเรียนสามัญศึกษา)

ประกันคุณภาพภายใน (โรงเรียนสามัญศึกษา)

ขั้นตอนการขอรับใบอนุญาตจัดตั้งโรงเรียนนอกระบบ

ระดับปฐมวัย

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ดาวน์โหลดเอกสารการอบรมโรงเรียนเอกชนต้นแบบการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสี่ ในรอบส่วนภูมิภาค 2 รุ่น ระหว่างวันที่ 3-4, 9-10 กรกฎาคม 2562 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพมหานคร ได้ดังนี้

กรอบแนวทาง ปฐมวัยและขั้นพื้นฐาน PPT

กรอบแนวทางปฐมวัย pdf.

กรอบแนวทางขั้นพื้นฐาน pdf.

ความเชื่อมโยงการประกันคุณภาพภายในสู่ภายนอก pdf.

สถานที่ขออนุญาต

1. โรงเรียนที่ตั้งอยู่ต่างจังหวัด : เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นั้นๆที่โรงเรียนตั้งอยู่

2. โรงเรียนที่ตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร : กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษา กลุ่มงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ชั้น 4 อาคารสวัสดิการ สป. กระทรวงศึกษาธิการ

เอกสารการยื่นขอจัดตั้งโรงเรียนนอกระบบ

1. คำขอรับใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนนอกระบบ สช. 5

2. รายละเอียดเกี่ยวกับกิจการของโรงเรียน

3. โครงการจัดตั้งโรงเรียนนอกระบบ

4. หนังสือรับรองการแต่งตั้งผู้บริหาร

5. แบบสัญญาจ้างผู้บริหาร

6. รายการเอกสารหลักกฐานที่ใช้ประกอบการยื่นคำขออื่นๆ

7. แบบฟอร์มใบอนุญาตการใช้อาคารและเปลี่ยนแปลงการใช้อาคาร

https://www.pourhauslakewood.com