Menu Close

ประกวด “ร้อง เล่น เต้น เพลงพี่หัวดี” โครงการรณรงค์การป้องกันความพิการ

สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย  ในพระบรมราชูปถัมภ์   จัดแถลงข่าว การประกวด “ร้อง เล่น เต้น เพลงพี่หัวดี”  โครงการรณรงค์การป้องกันความพิการ ในเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี โดยการสนับสนุนจากโครงการสลากการกุศล “สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ๕๕ ปี ใต้ร่มพระบารมี”

สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ตระหนักถึงความสำคัญของการป้องกันสาเหตุต่างๆ  ที่ทำให้เกิดความพิการ  โดยเฉพาะอย่างยิ่งอุบัติเหตุบนท้องถนนที่เกิดขึ้นจากผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ที่ขาดความรู้ ความเข้าใจ ในการขับขี่รถอย่างถูกต้องปลอดภัย  ไม่เคารพกฎจราจร  รวมไปถึงการขาดจิตสำนึกด้านความปลอดภัยในการสวมใส่หมวกกันน็อก  ซึ่งเป็นเหตุสำคัญที่ทำให้เด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี  ต้องเสียชีวิตหรือพิการเพิ่มขึ้นทุกปี

และเพื่อต้องการให้เด็กหันมาใส่หมวกกันน็อกตั้งแต่ครั้งแรกที่ขับขี่หรือซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์คณะกรรมการโครงการเผยแพร่ฯ สภาสังคมสงเคราะห์ฯ จึงได้จัดโครงการรณรงค์การป้องกันความพิการขึ้น และจัดให้มีการประกวด “ร้อง เล่น เต้น เพลงพี่หัวดี”  เพื่อใช้ในการรณรงค์การใส่หมวกกันน็อก และประชาสัมพันธ์ถึงความปลอดภัยของการสวมหมวกกันน็อก และรณรงค์ให้ พ่อ แม่ ผู้ปกครอง สถานศึกษา และประชาชนทั่วไป เห็นถึงความสำคัญในการสวมหมวกกันน็อกให้เด็ก

ซึ่งส่งผลงานได้ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 ประกาศผลวันที่ 16 ธันวาคม 2563  และจัดพิธีมอบรางวัลในวันอังคารที่ 22  ธันวาคม 2563

รางวัลและเงินรางวัลมีดังนี้
รางวัลชนะเลิศ  เป็นเงิน 100,000.- บาท พร้อมถ้วยพระราชทาน และเกียรติบัตร
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 เป็นเงิน 80,000.- บาท  พร้อมโล่เกียรติยศ และเกียรติบัตร
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2  เป็นเงิน 50,000.- บาท พร้อมโล่เกียรติยศ และเกียรติบัตร
รางวัลชมเชย ๒๗ รางวัลๆละ  10,000.- บาท และเกียรติบัตร
รางวัลคลิปวิดีโอที่ได้รับการโหวตสูงสุด(Poppular Vote)  เป็นเงิน 20,000.- บาท และเกียรติบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวสุภาพรรณ์ ม่วงมณี สำนักส่งเสริมอาชีพและพัฒนา
คนพิการ สภาสังคมสงเคราะห์ฯ โทรศัพท์ 0-2241-2841, 0-2241-5125 และ 091-818-7891 หรือ 

E-mail : infogit@ncswt.or.th

https://www.pourhauslakewood.com