Menu Close

ประกวดราคาเช่ารถโดยสาร (ตู้) ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) (ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี) จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2

https://www.pourhauslakewood.com