Menu Close

บุคลากร สช.สตูล ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “กฎหมายที่เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการเงิน อุดหนุนของโรงเรียนเอกชน ซึ่งจัดโดย สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสตูล

วันที่ 16 มีนาคม 2565 เวลา 08.30 น. นายมานูร น้อยทับทิม พนักงานด้านกฎหมาย พร้อมด้วย ว่าที่ ร.ต.หญิง วีฐิมา คชาชนม์ พนักงานการเงินและบัญชี เข้าร่วมโครงการแก้ไขปัญหาการทุจริตในพื้นที่ (สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสตูล) โครงการขับเคลื่อนบูรณาการติดตามการบริหารจัดการเงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชนในพื้นที่จังหวัดสตูล พร้อมทั้งร่วมเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “กฎหมายที่เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการเงิน อุดหนุนของโรงเรียนเอกชน ณ ห้องประชุมสตารินทร์ รีสอร์ท ตำบลพิมาน อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล เพื่อให้การดำเนินการบริหารจัดการเงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชนในระดับพื้นที่ไปสู่การปฏิบัติและเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม รวมถึงการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเป็นไปในแนวทางเดียวกัน ดำเนินการตามขั้นตอนได้อย่างถูกต้อง ป้องกันการดำเนินการที่สุ่มเสี่ยงต่อการทุจริต หรือการปฏิบัติหน้าที่ที่ผิดกฎหมาย ระเบียบ รวมถึงปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติตามแนวทางที่หน่วยงานกำหนดและเพิ่มประสิทธิภาพระบบงานป้องกันการทุจริตเชิงรุกในระดับพื้นที่ โดยมีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรมฯเป็นผู้บริหาร/เจ้าหน้าพี่ผู้แทนของสถานศึกษาเอกชนในจังหวัดสตูล

https://www.pourhauslakewood.com