Menu Close

บุคลากรสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูลเข้าร่วมในโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งและความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ของสถานศึกษาเอกชนในเขตพัฒนาพิศษจังหวัดชายแดนภาคใต้ (กิจกรรมเยาวชนแกนนำจิตอาสาทำดีด้วยหัวใจ)

วันที่ 1 เมษายน 2564 บุคลากรสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูลเข้าร่วมในโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งและความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ของสถานศึกษาเอกชนในเขตพัฒนาพิศษจังหวัดชายแดนภาคใต้ (กิจกรรมเยาวชนแกนนำจิตอาสาทำดีด้วยหัวใจ) พร้อมด้วยครูผู้สอน และนักเรียนโรงเรียนเอกชนในจังหวัดสตูลประกอบด้วย โรงเรียนอรุณศาสน์วิทยามูลนิธิ โรงเรียนมุสลิมศึกษา โรงเรียนมุสลิมสตูลวิทยา ณ โรงแรมเซาท์เทิร์นวิว อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรักความสามัคคีของคนในชาติ ผ่านกิจกรรมเยาวชนแกนนำจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ และเพื่อปลูกฝังค่านิยมรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ แก่นักเรียนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

https://www.pourhauslakewood.com