Menu Close

บุคลากรสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล ร่วมลงพื้นที่ติดตามการบริหารจัดการเงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชน

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น. บุคลากรสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล ร่วมลงพื้นที่ติดตามการบริหารจัดการเงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชน ณ โรงเรียนมุสลิมสตูลวิทยา ตำบลฉลุง อำเภอเมือง จังหวัดสตูล ซึ่งตามที่ สำนักงาน ป.ป.ช. ภาค 9 ได้เชิญผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด อำเภอ ผู้แทนสมาพันธ์ สมาคม ชมรมโรงเรียนเอกชนจังหวัด และผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัด ร่วมประชุมเพื่อหรือแนวทางการขับเคลื่อนและบูรณาการติดตามการบริหารจัดการเงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชน และได้ให้ความเห็นชอบแบบติดตามการบริหารจัดการเงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชนเพื่อตรวจเยี่ยม ติดตาม และแนวทางปฏิบัติการขับเคลื่อนและบูรณาการตรวจเยี่ยม ติดตามต่อไป

https://www.pourhauslakewood.com