Menu Close

บุคลากรสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้าง พัฒนาและขยายเครือข่าย TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา ประจำปี 2564 ณ ณ โรงเรียนสามัคคีอิสลามวิทยา

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 บุคลากรสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้าง พัฒนาและขยายเครือข่าย TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา ประจำปี 2564 ณ โรงเรียนสามัคคีอิสลามวิทยา ตำบลทุ่งนุ้ย อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูลโดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล ในฐานะเลขานุการโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัตสตูล ได้จัดทำแผนและกำหนดการออกบระชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขยายเครือข่ายชมรมTO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา เพื่อแนะแนวทางการสร้าง ส่งเสริมและพัฒนาการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ในองค์กรให้ก้าวหน้าและยั่งยืน อย่างมีคุณภาพเพื่อเยาวชนสมาชิกTO BE NUMBER ONE ได้มีพื้นที่ในการแสดงออกตามกิจกรรมที่ตัวเองชื่นชอบในทางที่ดี มีประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัวและสังคม รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ไม่ไปยุ่งเกี่ยวหรือมั่วสุมสิ่งเสพติตต่างและการเตรียมพร้อมในการส่งองค์กรเข้าร่วมประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ในโอกาสต่อไป

https://www.pourhauslakewood.com