Menu Close

นายเสดอาหมาด ศรียาน หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาเป็นกรรมการพิจารณาคัดเลือกอิหม่ามที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี 2565 ของจังหวัดสตูล

ระหว่างวันที่ 4- 7 เมษายน 2565 นายพนม อินทันแก้ว รอง ผอ.สช.จ.ปัตตานี รักษาการในตำแหน่ง ผอ.สช.จ.สตูล มอบหมายให้ นายเสดอาหมาด ศรียาน หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาเป็นกรรมการพิจารณาคัดเลือกอิหม่ามที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี 2565 ของจังหวัดสตูล เพื่อพิจารณาคัดเลือกอิหม่ามที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นของแต่ละอำเภอในเขตจังหวัดสตูล เพื่อนำอิหม่ามที่ได้รับรางวัลเข้าเฝ้าฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รับพระราชทานรางวัลโดยกำหนดให้คณะกรรมการฯออกตรวจผลงานอิหม่ามที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นในวันที่ 4, 5 และ 7 เมษายน 2565 และจะประชุมพิจารณาผลการคัดเลือก ในวันที่ 7 เมษายน 2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมที่ทำการปกครองจังหวัดสตูล ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดสตูล (หลังเก่า)

https://www.pourhauslakewood.com