Menu Close

นายพนม อินทันแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล ประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษาจังหวัดสตูล

วันที่ 22 มกราคม 2564 เวลา 09.30 น. นายพนม อินทันแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล นางสาววนมาลิน โคกยะสุพรม หัวหน้ากลุ่มอำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูลพร้อมด้วยผู้รับผิดชอบงานสารบรรณ เข้าร่วมประชุมชี้แจงระเบียบวาระเพื่อพิจารณาในที่ประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษาจังหวัดสตูล ณ ห้องประชุมสโตย สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล อำเภอเมือง จังหวัดสตูล โดยมีดร.พิทักษ์สิทธิ์ ชีวรัฐพัฒน์ ประธานอนุกรรมการเป็นประธานในการประชุม

https://www.pourhauslakewood.com