Menu Close

นักเรียนในสังกัด สช.สตูล เข้ารับการฉีดวัคซีน ไฟเซอร์ (Pfizer)

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 นักเรียนโรงเรียนจงหัว โรงเรียนจริยธรรมอิสลามมูลนิธิ โรงเรียนอนุบาลท่าแพพัฒนา นักเรียนในสังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล เข้ารับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer) เข็มที่ 1 เพื่อป้องกันโรค Covid 19 ในการเตรียมความพร้อม ก่อนเปิดภาคเรียนแบบ On Site โดยมีนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย ระดับชั้นประถมศึกษาที่ 6 (อายุ 12 ปี บริบูรณ์) ณ โรงเรียนสตูลวิทยา และโรงเรียนอนุบาลท่าแพพัฒนา

https://www.pourhauslakewood.com