Menu Close

ทุนฝึกอบรมของศูนย์ SEMEO QITEP in Mathematics ประจำปี 2564 หลักสูตรเพิ่มเติม

ศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วยการพัฒนาคุณภาพครู และบุคลากรทางการศึกษาด้านคณิตศาสตร์ของซีมีโอ (SEMEO QITEP in Mathematics) สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ได้แจ้งให้ทุนฝึกอบรมแก่ประเทศไทยประจำปี 2564 ในรูปแบบออนไลน์ โดยได้แจ้งยืนยันการจัดฝึกอบรมในหลักสูตรที่ 5 “Southeast Asia Realistic Mathematics Education” อบรมระหว่างวันที่ 30 กันยายน – 13 ตุลาคม 2564 ซึ่งผู้เข้าอบรมควรเป็นครูคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา รวมทั้งมีอายุไม่เกิน 50 ปี มีประสบการณ์การสอนอย่างน้อย 3 ปี ตลอดจนมีความรู้ความสามารถด้านทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ คอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต และไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์เป็นอย่างดี

สำหรับผู้ที่สนใจสมัครเข้ารับทุนดังกล่าวสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมและส่งข้อมูลใบสมัครตามแบบฟอร์มที่แนบมายังอีเมล์ pornkamon.moe@gmail.com ภายในวันที่ 21 กรกฎาคม 2564

https://www.pourhauslakewood.com