Menu Close

ติดตามการนำข้อมูลเข้าสู่ระบบสารสนเทศด้านการประกันคุณภาพการศึกษา (E-SAR) ครั้งที่ 2

ขอให้ผู้รับผิดชอบงาน E-SAR ตรวจสอบรายชื่อของโรงเรียนเอกชนและให้เร่งกำกับ ติดตาม และตรวจสอบรายงานของทุกโรงเรียนให้มีสถานะเป็น “รายงานสมบูรณ์” ทั้งนี้ระบบจะเปิดให้ดำเนินการได้ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2564 เท่านั้น หลังจากนั้น สช. จะปิดระบบเพื่อทำการสรุปและวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป

หนังสือถึง ศธจ. / สช.จังหวัด
หนังสือถึงผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา
ตรวจสอบรายชือโรงเรียนที่ดำเนินการยังไม่เรียบร้อย ในส่วนภูมิภาค
ตรวจสอบรายชือโรงเรียนที่ดำเนินการยังไม่เรียบร้อยในส่วนกลาง กทม.

https://www.pourhauslakewood.com