Menu Close

ติดตามการนำข้อมูลเข้าสู่ระบบสารสนเทศด้านการประกันคุณภาพการศึกษา (E-SAR) ครั้งที่ 3

จากที่ สช. แจ้งปิดการใช้งานระบบในวันที่ 31 ตุลาคม 2564 เพื่อทำการสรุปและวิเคราะห์ข้อมูล นั้น บัดนี้การดำเนินการในส่วนของการนำข้อมูลไปใช้เพื่อการวิเคราะห์ผลได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว เพื่อให้การดำเนินงานสำหรับโรงเรียนที่ยังไม่เรียบร้อยไม่กระทบต่อการประเมินคุณภาพภายนอกจาก (สมศ.) สช. จึงยังคงเปิดใช้งานระบบ E-SAR ต่อไป ขอให้ โรงเรียนเอกชนในระบบ และจังหวัดตรวจสอบรายชื่อโรงเรียนเอกชนซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบและเป็นโรงเรียนที่ดำเนินการยังไม่เรียบร้อย โดยขอให้ติดตาม และปรับสถานะรายงานของทุกโรงเรียนให้มีสถานะเป็น “รายงานสมบูรณ์” โดยเฉพาะโรงเรียนที่มีรายชื่อ
ต้องรับการประเมินคุณภาพภายนอก ให้เร่งติดตามโดยด่วน

ตรวจสอบรายชื่อโรงเรียนเอกชนในส่วนภูมิภาค

ตรวจสอบรายชื่อโรงเรียนเอกชน กรุงเทพมหานคร


หนังสือแจ้งโรงเรียน
หนังสือถึงศึกษาธิการจังหวัด
หนังสือถึงผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด

https://www.pourhauslakewood.com