Menu Close

ติดตามการดำเนินงานในระบบสารสนเทศด้านการประกันคุณภาพการศึกษา (E-SAR) ครั้งที่ ๔

โรงเรียนที่มีรายชื่อหากไม่สามารถดำเนินการให้รายงานสมบูรณ์เรียบร้อยได้
ให้โรงเรียน ตอบแบบสำรวจการติดตามการจัดส่งรายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) ผ่านคิวอาร์โค้ดนี้ ส่ง สช. ภายในวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๕

ตรวจสอบรายชื่อโรงเรียนในเขต กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบรายชื่อโรงเรียนในส่วน ภูมิภาค


หนังสือแจ้ง โรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา

แบบรายงานข้อมูล สำหรับ ศธจ./สช.จังหวัด
หนังสือแจ้ง ศึกษาธิการจังหวัด
หนังสือแจ้ง สช.จังหวัด

https://www.pourhauslakewood.com