Menu Close

[ด่วน!!] สำรวจความต้องการเข้าร่วมพัฒนากำลังคน ใน 10 อุตสาหกรรม เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

[ด่วน!!] สำรวจความต้องการเข้าร่วมพัฒนากำลังคน ใน 10 อุตสาหกรรม เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

แจ้งความประสงค์เข้าร่วมการพัฒนาฯ ภายในวันที่ 9 กันยายน 2562

กลุ่มงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ

ขอความร่วมมือโรงเรียนนอกระบบพิจารณาเข้าร่วมการพัฒนากำลังคน ของนักเรียนโรงเรียนนอกระบบ เฉพาะ “ประเภทวิชาชีพ”

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพให้ตรงกับความต้องการของสถานประกอบการ

และตอบสนองต่อกำลังคนใน 10 อุตสาหกรรม เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

ท่านสามารถดูรายละเอียดและดาวน์โหลดแบบตอบรับการพัฒนากำลังคนฯ ได้ดังนี้

1.หนังสือถึงผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเอกชนนอกระบบ

2.หนังสือถึงศึกษาธิการจังหวัด

3. แบบตอบรับฯ

ทั้งนี้ ขอให้ส่งแบบตอบรับการพัฒนากำลังคนฯ มายังกลุ่มงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ

***ภายในวันที่ 9 กันยายน 2562***

ทาง อีเมล์ : myopec55@gmail.com

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0 2282 8875

https://www.pourhauslakewood.com