Menu Close

ด่วน รับสมัครการอบรมเชิงปฏิบัติการระบบสารสนเทศการประกันคุณภาพ(E-SAR)โรงเรียนเอกชนในกรุงเทพมหานคร จะปิดรับสมัครวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔

ตามหนังสือ ด่วนมาก ที่ ศธ ๐๒๑๑.๖/๒๖๗๒ ลงวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๔ เรื่อง การอบรมเชิงปฏิบัติการระบบสารสนเทศการประกันคุณภาพการศึกษา (E-SAR) โรงเรียนเอกชนในกรุงเทพมหานครและส่วนภูมิภาค ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

โรงเรียนในกรุงเทพมหานคร จัดอบรม รุ่นที่ ๑ – ๓ ระหว่างวันที่ ๗ – ๙ เมษายน ๒๕๖๔ ณ โรงแรมรอยัลซิตี้ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร ขอให้โรงเรียนเอกชนในระบบ ประเภทสามัญศึกษา สมัครเข้าร่วมการอบรมทุกโรง เนื่องจาก ปีการศึกษา ๒๕๖๓ จะต้องรายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) ผ่านระบบสารสนเทศ สมัครที่นี่

https://www.pourhauslakewood.com