Menu Close

ด่วนที่สุด สำรวจข้อมูลให้ครูเอกชนฉีดวัคซีน

ด้วย สช.จำเป็นต้องนำข้อมูลรายชื่อครู บุคลากรทางการศึกษา บุคลากรทั่วไป พร้อมชื่อและเบอร์โทร.มือถือของผู้ประสานงานของโรงเรียนเอกชนทุกแห่งทึ่ยังเปิดดำเนินกิจการอยู่ โดยแยกเป็นรายอำเภอและรายเขต(สำหรับ กทม.) เพื่อส่งให้ ศบค.ในการดำเนินการฉีดวัคซีน ขณะนี้ในระบบ REGIS มีข้อมูลแล้วบางส่วน

ฉะนั้น ขอให้โรงเรียนเอกชนทุกแห่ง ปรับปรุงข้อมูลครูและบุคลากรในระบบ REGIS ภายในวันที่ ๑๒ พค.๖๔ เพื่อ สช.จะได้ส่งรายชื่อบุคคลที่จะให้ฉีดวัคซีนให้แล้วเสร็จก่อนเปิดภาคเรียนไปยังกระทรวงสาธารณสุขต่อไป

อนึ่ง ในการสำรวจข้อมูลในครั้งนี้ จะไม่ทวงตามอีก ขอให้โรงเรียนทุกแห่งเร่งดำเนินการเพื่อพิทักษ์สิทธิ์ให้แก่ครูและบุคลากรในโรงเรียนตนเองด้วย และด้วยเหตุต้องทำงานด้วยความรวดเร็วจึงขออภัยที่ไม่อาจแจ้งเป็นหนังสือราชการได้

อรรถพล ตรึกตรอง
เลขาธิการ กช.
๑๐ พค.๖๔ เวลา ๐๘.๐๐ น.

โรงเรียนในระบบ

โรงเรียนนอกระบบ

ขั้นตอนการกรอก

เข้าสู่ระบบ

ขั้นตอนการกรอก

เข้าสู่ระบบ

https://www.pourhauslakewood.com