Menu Close

ด่วนที่สุด ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรของคนต่างด้าว (ครูและบุคลากรทางการศึกษา) ที่มีใบอนุญาตทำงานหรือได้รับอนุญาตให้เข้ามาทำงานในราชอาณาจักร

เรียน ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเอกชนในระบบ ในกรุงเทพมหานคร คลิกที่นี่

เรียน ศึกษาธิการจังหวัดทุกจังหวัด ยกเว้นกรุงเทพมหานคร จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา จังหวัดนราธิวาส จังหวัดสตูล และจังหวัดสงขลา/ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา จังหวัดนราธิวาส จังหวัดสตูล และจังหวัดสงขลา คลิกที่นี่

https://www.pourhauslakewood.com