Menu Close

ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการแก้ไขปัญหาสถานะบุคคลของนักเรียนที่เลขประจำตัวขึ้นต้นด้วยอักษร G

ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการแก้ไขปัญหาสถานะบุคคลของนักเรียนที่เลขประจำตัวขึ้นต้นด้วยอักษร G

กลุ่มงานทะเบียน

1. หนังสือถึงศึกษาธิการจังหวัด/สช.จังหวัด เรื่องซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการแก้ไขปัญหาสถานะบุคคลของนักเรียนที่เลขประจำตัวขึ้นต้นด้วยอักษร G

2. หนังสือซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการแก้ไขปัญหาสถานะบุคคลของนักเรียนที่มีเลขประจำตัวขึ้นต้นด้วยอักษร G

3. แนวทางปฏิบัติการแก้ไขปัญหาสถานะทางทะเบียนราษฏรของนักเรียนที่มีเลขประจำตัวขึ้นต้นด้วยอักษร (G, P หรืออื่นๆ)

4. หนังสือประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการรับนักเรียน นักศึกษาที่ไม่มีหลักฐานทะเบียนราษฎรหรือไม่มีสัญชาติไทย

https://www.pourhauslakewood.com