Menu Close

ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการออกประกาศนียบัตรหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.๒) ปีการศึกษา ๒๕๖๓

เรียน ศึกษาธิการจังหวัดทุกจังหวัด ยกเว้นกรุงเทพมหานคร สงขลา สตูล ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส/ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด

เรียน ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเอกชนในกรุงเทพมหานคร

เอกสารแนบท้ายคำสั่ง

https://www.pourhauslakewood.com