Menu Close

ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวปฏิบัติการนับเวลาเรียน การสอนชดเชย การจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตร ปีการศึกษา ๒๕๖๔ และการอนุมัติการจบการศึกษาภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ (หลังวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔)

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ขอซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวปฏิบัติการนับเวลาเรียน การสอนชดเชย การจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตร ปีการศึกษา ๒๕๖๔ และการอนุมัติการจบการศึกษาภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ (หลังวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔)

ดาวน์โหลด จดหมายถึงผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเอกชนในกรุงเทพมหานคร

ดาวน์โหลด จดหมายถึงศึกษาธิการจังหวัด, ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด

https://www.pourhauslakewood.com