Menu Close

จัดสรรเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวครูโรงเรียนเอกชน (วุฒิต่ำกว่าปริญญาตรี) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประจำเดือนตุลาคม – พฤศจิกายน 2562

จัดสรรเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวครูโรงเรียนเอกชน (วุฒิต่ำกว่าปริญญาตรี) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประจำเดือนตุลาคม – พฤศจิกายน 2562

เรื่อง จัดสรรเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวครูโรงเรียนเอกชน (วุฒิต่ำกว่าปริญญาตรี) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เรียน ศึกษาธิการจังหวัด

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด

แบบสรุปการเบิกจ่าย

https://www.pourhauslakewood.com