Menu Close

งานบริการโรงเรียนเอกชนด้านการเงินอุดหนุน

  • เงินอุดหนุนค่าหนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักเรียนและกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
  • เงินอุดหนุนรายบุคคลเงินอุดหนุนโรงเรียนสอนศาสนาอิสลาม
  • เงินอุดหนุนโรงเรียนสามัญศึกษาขนาดเล็กที่มีนักเรียนไม่เกิน 120 คน
  • เงินอุดหนุนโรงเรียนการกุศล
  • เงินอุดหนุนโรงเรียนสอนศาสนาอิสลามควบคู่วิชาสามัญในจังหวัดภาคใต้
https://www.pourhauslakewood.com