Menu Close
 • การจัดตั้งโรงเรียนสามัญศึกษา
 • จัดทำตราสารจัดตั้งและรายละเอียดเกี่ยวกับกิจการของโรงเรียน
 • การแต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้รับใบอนุญาต
 • การขอเปลี่ยนแปลงผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต
 • การกำหนดค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่น
 • การขอใช้หรือเพิ่มหลักสูตร
 • การขอเปิดสอนสถานศึกษาวิชาทหาร
 • การประเมินคุณภาพภายในของโรงเรียน
 • การรับครูชาวต่างประเทศ
 • การรับบุคลากรทางการศึกษาชาวต่างประเทศ
 • การรับนักเรียนชาวต่างประเทศ
 • ขอให้ตรวจสอบข้อมูลประวัติของครูชาวต่างชาติ
 • การดำเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบประวัติอาชญากรรม
 • การประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
 • การดำเนินเกี่ยวกับการรับเงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคให้แก่โรงเรียน
 • การขออนุญาตพานักเรียนไปเข้าค่ายพักแรมของลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด
 • การขออนุญาตพานักเรียนไปนอกราชอาณาจักร
 • กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 • แบบฟอร์มต่าง ๆ
https://www.pourhauslakewood.com