Menu Close

งานบริการโรงเรียนนานาชาติ

 • การจัดตั้งโรงเรียนนานาชาติ
 • จัดทำตราสารจัดตั้งและรายละเอียดเกี่ยวกับกิจการของโรงเรียน
 • การแต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้รับใบอนุญาต
 • การขอเปลี่ยนแปลงผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต
 • การกำหนดค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่น
 • การรับครูชาวต่างประเทศ
 • การรับบุคลากรทางการศึกษาชาวต่างประเทศ
 • การรับนักเรียนชาวต่างประเทศ
 • ขอให้ตรวจสอบข้อมูลประวัติของครูชาวต่างชาติ
 • การดำเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบประวัติอาชญากรรม
 • การประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
 • แนวทางการดำเนินเกี่ยวกับการรับเงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคให้แก่โรงเรียนในระบบ
 • แนวปฏิบัติการขออนุญาตพานักเรียนไปเข้าค่ายพักแรมของลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด
 • การขออนุญาตพานักเรียนไปนอกราชอาณาจักร
 • การประเมินระบบประกันคุณภาพภายในของโรงเรียน
 • กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 • แบบฟอร์มต่าง ๆ
https://www.pourhauslakewood.com