Menu Close

งานทะเบียน

งานทะเบียน

2. ขอโอนกิจการโรงเรียน

- การแต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้รับใบอนุญาต

- การแต่งตั้งและถอดถอนผู้จัดการ

- การเปลี่ยนแปลงผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต

https://www.pourhauslakewood.com