Menu Close

คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนที่ 109/2564 เรื่อง เพิกถอนใบอนุญาตจัดตั้งโรงเรียนในระบบ

อนุสนธิคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ที่ 88/2564 เรื่อง ให้โรงเรียนในระบบที่ไม่ดำเนินกิจการให้เป็นไปตามที่ได้รับอนุญาตอยู่ในความควบคุมของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สั่ง ณ วันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2564 นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการควบคุมโรงเรียนในระบบที่ไม่ดำเนินกิจการให้เป็นไปตามที่ได้รับอนุญาตในคราวประชุม ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2564 และครคั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2564 มีความเห็นว่า โรงเรียนในระบบ จำนวน 28 โรงเรียน ตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายคำสั่งนี้ไม่สมควรดำเนินกิจการต่อไป

รายละเอียดดังเอกสารแนบ

https://www.pourhauslakewood.com