Menu Close

คลังสื่อการเรียนการสอนทางไกล Distance Learning

12

คลังสื่อการเรียนรู้ (DLIT Resources)
เลือกกลุ่มสาระฯ ระดับชั้น พบ DLIT วิดีโอที่ผลิตใหม่ (สั้นๆ เข้าใจง่าย ตรงหลักสูตรฯ) และสื่อประเภทต่างๆ
ที่รวบรวมมาไว้ที่นี่ ได้แก่ วิดีโอ, แผนการจัดการเรียนรู้ , สื่อ Learning Object และอื่นๆ คุณครูสามารถเปิดฉาย และ/หรือ ดาวน์โหลดไว้ใช้ประกอบการสอนได้ หาสื่อการสอนที่ต้องการได้ง่ายๆ กดเลือกกลุ่มสาระฯและชั้น
เพื่อกรองข้อมูลคลังสื่อการสอนที่ต้องการ

https://www.pourhauslakewood.com