Menu Close

ข้อมูลสำหรับการประกันคุณภาพภายใน

ดาวน์โหลดเอกสาร
การประชุมการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา ระหว่างวันที่ 17 -19 มกราคม 2562 ณ โรงแรมเดอะ พาลาซโซ่ รัชดา กรุงเทพมหานคร
เล่มแนวดำเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ประเภทสามัญศึกษา
คำนำ
เนื้อหา
ภาคผนวก

มโนทัศน์และใบกิจกรรม
มโนทัศน์
กิจกรรม 1,2,10
กิจกรรม 3
กิจกรรม 4-9
กิจกรรม 9++
เฉลยใบกิจกรรม 6-8

เอกสารบรรยายวิทยากร
อาจารย์ไพเราะ  มีบางยาง
ผศ.ดร.วรรณภร  ศิริพละ
อาจารย์สยาม  ปิยะนราธร1
อาจารย์สยาม  ปิยะนราธร2
อาจารย์สยาม  ปิยะนราธร3

 

 

ดาวน์โหลดเอกสารการอบรมฯ 4 – 9 มี.ค. 61

ตามที่ สช.จัดอบรมเชิงปฏิบัติการระบบการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษา ให้กับเจ้าหน้าที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด และสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด

ระหว่างวันที่ 4 – 9 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมเดอะ พาลาสโซ่ รัชดา กรุงเทพมหานคร ความละเอียดแจ้งแล้ว
ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการจัดอบรมฯ

https://www.pourhauslakewood.com