Menu Close

ข่าว/ประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

การส่งเสริมความเสมอภาคและคุ้มครองมิให้เกิดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ ตามพระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. ๒๕๕๘

การแสดงความคิดเห็น (ประชาพิจารณ์) การพัฒนานักบริหารเอกชนระดับสูง

เชิญประชุมคณะกรรมการดำเนินงานประเมินคุณภาพผู้เรียน (ระดับจังหวัด) ปีการศึกษา ๒๕๖๒

เชิญประชุมคณะกรรมการดำเนินงานประเมินคุณภาพผู้เรียน ปีการศึกษา2562

ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์รณรงค์ให้งดการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

ติดตามรายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา (SAR) ประจำปีการศึกษา 2561

รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครูผู้สอน สังกัด สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

จัดสรรเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวครูโรงเรียนเอกชน (วุฒิต่ำกว่าปริญญาตรี) ประจำเดือน ตุลาคม-พฤศจิกายน 2562 (ภูมิภาค)

https://www.pourhauslakewood.com