Menu Close

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

รายงานการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา (โดยวิธีคัดเลือก)

รายงานการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลจัดเก็บทะเบียนประวัตินักเรียนสำหรับโรงเรียนเอกชนแบบออนไลน์เพื่อการบูรณาการข้อมูล

โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลจัดเก็บทะเบียนประวัตินักเรียนสำหรับโรงเรียนเอกชนแบบออนไลน์

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

https://www.pourhauslakewood.com