Menu Close

แจ้งช่องทางการรับ – ส่งเอกสารทางราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

เนื่องด้วยปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคตอดต่อเชื้อไวรัสโครนา 2019 ระลอด 3 มีแนวโน้มในการแพร่ระบาดและพบผู้ติดเชื้อมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง  เพื่อเป็นการป้องกันและลดความเสี่ยงในการติดต่อเชื้อระหว่างบุคลกรของสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากับส่วนราชการและหน่วยงานต่าง

           สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ขอแจ้งช่องทางการรับ – ส่งเอกสารทางราการ ดังนี้

  • ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์  E-Mail  : SARABAN@MOTS.GO.TH
  • หมายเลขโทรศัพท์ : ๐๒๒๘๓ ๑๕๐๑

 และสามรถติดต่อประสานงานเจ้าหน้าที่เพิ่มเติมได้ที่กลุ่มบริการงานทั่วไป กอลกลาง สำนักปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๒๘๓ ๑๖๒๕ , ๐ ๒๒๘๓ ๑๖๒๘ และ ๐ ๒๒๘๓ ๑๖๑๓ ในเวลาราชการ

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://www.bga.moe.go.th/2018/wp-content/uploads/2021/05/%E0%B8%99%E0%B8%AA.%E0%B8%99%E0%B8%B3-%E0%B8%A7-7870-1.pdf

https://www.pourhauslakewood.com