Menu Close

ขอเปลี่ยนแปลงกิจการโรงเรียน

ขอเปลี่ยนแปลงกิจการโรงเรียน

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการตามกฎกระทรวง การขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเกี่ยวกับกิจการโรงเรียนและการขออนุญาตรายการอื่น ๆ ของโรงเรียนนอกระบบ

การขอใช้ตราประจำโรงเรียน

รายการเอกสาร

การขอใช้ชื่อโรงเรียนเป็นภาษาต่างประเทศ

รายการเอกสาร

การย้ายสถานที่ตั้งโรงเรียน

รายการเอกสาร

การย้ายสถานที่ตั้งโรงเรียน

การขอเพิ่มหลักสูตร

การขอใช้รูปแบบประกาศนียบัตรโรงเรียนนนอกระบบ

การขอเปลี่ยนแปลงผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต

การขออนุญาตใช้สื่อการสอนในบางวิชาเป็นภาษาต่างประเทศของโรงเรียนนอกระบบ

https://www.pourhauslakewood.com