Menu Close

ขอเชิญเข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับชาติ IYRC online 2021

บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) ได้รับมอบหมายจากสมาคมหุ่นยนต์ยุวชนนานาชาติ International Youth Robot Association หรือ IYRA ให้เป็นผู้คัดเลือกทีมตัวแทนประเทศไทยเป็นเข้ารับการแข่งขันหุ่นยนต์ยุวชนนานาชาติ International Youth Robot Competition หรือ การแข่งขัน IYRC โดยสมาคม IYRA เป็นสมาคมหุ่นยนต์นานาชาติสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ มีตัวแทนสมาชิกจากประเทศต่างๆ จำนวนกว่า 30 ประเทศ โดยประเทศไทย บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) เป็นหนึ่งในสมาชิกสมาคมหุ่นยนต์ยุวชนนานาชาติ IYRA

ในปี 2021 นี้ ทั่วโลกยังคงประสบปัญหาการระบาดของโคโรนาไวรัส สมาคมหุ่นยนต์ยุวชนนานาชาติ IYRA จึงได้จัดการแข่งขันหุ่นยนต์นานาชาติ ซึ่งเป็นการแข่งขันในรูปแบบออนไลน์ขึ้นเป็นปีที่ 2 โดยให้ผู้เข้าร่วมการแข่งขันส่งผลงานสร้างสรรค์นวัตกรรมนำเสนอมาในรูปแบบวิดีโอ เพื่อให้คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาตัดสิน ประเภทหุ่นยนต์ความคิดสร้างสรรค์ หรือ Robot Creation ในหัวข้อธีม (Theme) “Robot, Be My Friend!” ในการแข่งขันครั้งนี้ บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ได้รับมอบหมายให้ทำการคัดเลือกผลงานการแข่งขันภายในประเทศไทยและส่งต่อไปยังการแข่งขันระดับนานาชาติต่อไป

ทั้งนี้ บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาเด็กและเยาวชน นอกเหนือจากสื่อการเรียนรู้ และกิจกรรมการต่างๆ รวมทั้งส่งเสริมการเรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้กับเยาวชนเพิ่มขึ้น สำหรับการจัด การแข่งขันหุ่นยนต์ยุวชนนานาชาติ IYRC ออนไลน์ 2021 ในครั้งนี้ หวังให้เยาวชนได้แสดงความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างนวัตกรรมและเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ในด้านเทคโนโลยีหุ่นยนต์ให้แพร่หลายยิ่งขึ้น

  • กำหนดการแข่งขัน IYRC Online 2021

วันจันทร์ที่ 5 ถึง วันศุกร์ที่ 30 กรกฎาคม 2564

– ลงทะเบียนรับสมัครและส่งผลงาน (ออนไลน์)

วันจันทร์ที่ สิงหาคม 2564

– ประกาศรายชื่อทีมทั้งหมดที่ส่งผลงานเข้าร่วมการแข่งขัน – ออนไลน์โชว์ผลงานวิดีโอผู้เข้าแข่งขันทั้งหมดบนเว็บไซต์ www.se-edstemeducation.com

วันศุกร์ที่ 6 ถึง วันอาทิตย์ที่ 8 สิงหาคม 2564

– ตัดสินผลงานที่ส่งเข้าประกวด (ออนไลน์) โดยคณะกรรมการ IYRC นานาชาติ ณ เมืองแทจอน (Daejeon) ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้)

วันพฤหัสบดีที่ 19 สิงหาคม 2564

– ประกาศผลการแข่งขัน บนหน้าเพจเฟซบุ๊ก IKIDSWEB และเว็บไซต์ www.se-edstemeducation.com

วันจันทร์ที่ 6 กันยายน2564

เวลา 13.00-15.00น. – พิธีมอบรางวัลและเกียรติบัตรให้แก่ผู้ส่งผลงานเข้าร่วมการแข่งขัน ณ ร้านหนังสือซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์สาขาเซ็นทรัลบางนา

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://www.se-edstemeducation.com/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B9%8C%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B2/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=%25e0%25b8%2581%25e0%25b8%25b2%25e0%25b8%25a3%25e0%25b9%2581%25e0%25b8%2582%25e0%25b9%2588%25e0%25b8%2587%25e0%25b8%2582%25e0%25b8%25b1%25e0%25b8%2599%25e0%25b8%25ab%25e0%25b8%25b8%25e0%25b9%2588%25e0%25b8%2599%25e0%25b8%25a2%25e0%25b8%2599%25e0%25b8%2595%25e0%25b9%258c%25e0%25b8%2599%25e0%25b8%25b2%25e0%25b8%2599%25e0%25b8%25b2

https://www.pourhauslakewood.com