Menu Close

ขอเชิญสมัครเข้ารับการอบรมปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณและภาษาคอมพิวเตอร์ (Coding)

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ขอเชิญสมัครเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการการจขัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณและภาษาคอมพิวเตอร์ (Coding) รายละเอียดตามกำหนดการดังแนบ คลิก

หนังสือถึง ศธจ

หนังสือถึง สช.จังหวัด

หนังสือถึงผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเอกชน

https://www.pourhauslakewood.com