Menu Close

ขอเชิญร่วม “เสนอรายชื่อเพื่อการคัดเลือกกรรมการผู้แทนโรงเรียนนอกระบบ” กรุงเทพมหานคร

ขอเชิญร่วม "เสนอรายชื่อเพื่อการคัดเลือกกรรมการผู้แทนโรงเรียนนอกระบบ" กรุงเทพมหานคร

สำนักงานฯ ขอเชิญผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนนอกระบบในเขตกรุงเทพมหานคร ร่วมเสนอรายชื่อผู้บริหารของโรงเรียนเพื่อคัดเลือกเป็น กรรมการผู้แทนโรงเรียนนอกระบบ กรุงเทพมหานคร ตามแบบเสนอรายชื่อฯ ดังแนบ ทั้งนี้ ขอให้ส่งไปยังกลุ่มงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ ทางอีเมล์ nfe.opec@gmail.com ภายในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 

รายละเอียด
หนังสือ เรื่อง การคัดเลือกกรรมการผู้แทนโรงเรียนนอกระบบ
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1_ระเบียบ
สิ่งที่ส่งมาด้วย 2_แบบเสนอรายชื่อฯ

https://www.pourhauslakewood.com